Regulamin koncertów

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego koncertu bez wcześniejszego uprze­dzenia oraz do dokonania zmian w przebiegu koncertu pod względem artystycznym i czasowym z powodów nieprzewidzianych. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem ceny biletu.
Przypomina się posiadaczowi biletu, że bilet nie podlega zamianie. Niemożliwy jest też zwrot pieniędzy w żadnym innym wypadku niż wymienionym powyżej.
Obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, środków odurzających, wskaźników laserowych, przedmiotów szklanych, materiałów pirotechnicznych, noży i jakiejkolwiek broni, oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu imprezy, do tego co następuje:
1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu.
2. Odmówić wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
3. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
4. Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie to zostało wykonane.
5. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
6. Odwołać lub zrezygnować z koncertu/imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób; poza, w zależności od osobistego uznania organizatora, zwrotem części lub całkowitej sumy na jaką opiewa bilet.
7. Zamienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
8. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty które mogą stanowić zagrożenie.
9. Zamienić miejsce siedzące/stojące posiadaczowi biletu na inne jeśli zajdzie taka potrzeba.
10. Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu. Wnoszenie aparatów fotograficznych, sprzętu nagrywa­jącego oraz alkoholu i środków odurzających na teren imprezy jest niedozwolone.